Bedrijfsnoodplan/BHV-plan

Bedrijfsnoodplan

Calamiteiten
Een calamiteit is lang niet altijd een grootschalige ramp. Het is een situatie die een gevaar oplevert voor een bedrijf, de werknemers, het milieu en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een uitslaande brand zijn, een zwaar bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen. Een calamiteit kan zomaar optreden, ook als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Een bedrijfsnoodplan maakt duidelijk welke scenario’s er in werking treden in geval van nood en wie daarbij verantwoordelijk is voor de bijkomende taken. Het bedrijfsnoodplan bestaat uit:

 • instructies;
 • instructieplan;
 • alarmering;
 • verzamelplaats;
 • tekeningen.

Wetgeving
Volgens Artikel 15 van de Arbowet is elke werkgever of organisatie in Nederland verplicht een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) en een bedrijfshulpverlener (BHV-er) te hebben.

Tips om goed voorbereid te zijn op calamiteiten:

 • Zorg voor voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die goed opgeleid en getraind zijn. Zij moeten in geval van nood de eerste hulp verlenen, een beginnende brand bestrijden en collega’s en gasten evacueren.
 • Ga na of de veiligheidssignalering op orde is.
 • Zorg voor voldoende, veilige en goed herkenbare vluchtroutes. Hoe meer mogelijkheden er zijn om voor de brand te vluchten, des te kleiner de kans dat iemand door het vuur wordt ingesloten.
 • Zorg voor voldoende en direct bruikbare blusmiddelen.
 • Geef medewerkers een goede instructie over wat zij moeten doen in geval van een calamiteit.
 • Oefen regelmatig met de werknemers hoe te handelen in een noodsituatie.

Geen omkijken meer naar? AVAB neemt voortaan uw zorgen over. 

Indien u nog geen bedrijfsnoodplan heeft, kan AVAB u daarmee helpen. AVAB heeft ruime ervaring met het opstellen van bedrijfsnoodplannen en is goed op de hoogte van de wettelijke eisen en plichten die hieraan gesteld worden.

Heeft u al een bedrijfsnoodplan, maar is het niet meer actueel? AVAB actualiseert vanaf nu ieder jaar uw bedrijfsnoodplan, zodat u te allen tijde een actueel exemplaar

BHV-plan

Een Bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) is een plan/rapport waarin staat hoe u uw bedrijf moet inrichten, zodat de aanwezige mensen vroegtijdig weten hoe te handelen in geval van een dreigende situatie of calamiteit. Hiermee zorgt u ervoor dat de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt worden.

Belangrijke functies van een BHV-plan 

✓  Het stelt uw medewerkers in staat om bewuster te worden van de mogelijke aanwezige risico’s in en rondom uw bedrijf.

✓  Het bevat alle juiste handelingen die nodig zijn om tijdens een calamiteit of een andere noodsituatie te kunnen optreden om letsel en schade te voorkomen.

✓  Het richt zich veelal op de hulpverlening in het belang van de arbeidsveiligheid van medewerkers, klanten en andere aanwezige mensen in en rondom uw bedrijf.